VALUMAVESIENHALLINNAN SUUNNITTELU

Kosteikot, laskeutusaltaat, pohjapatosarjat sekä luonnonmukaisen peruskuivatuksen mukaiset tulvatasanteet

Näillä menetelmillä voidaan sopivissa paikoissa vähentää ojien kunnostustarvetta ja kaikki liete mikä jää altaisiin on pois oman lähivesistön ravinnekuormituksesta.  Lietteen voi käyttää uudelleen pellon parannukseen. Huuhtouman tullessa laajalta alueelta, niin pellolle levitetty liete ei pääse enää samalla tavalla huuhtoutumaan takaisin ojaan.

Valuma-alueilta huuhtoutuva liete laskeutuu altaaseen vesisyvyyden kasvaessa ja virtauksen hidastuessa, kuten joen suvannolla, eikä kerry ojien pohjalle.

Sama vesimäärä kulkee ojassa edelleen ja samalla kun virtausnopeus hidastuu, niin uoman eroosio vähenee ja mahdolliset tulvahuiput tasaantuvat, kun suuret vesimassat eivät ”pakkaannu” ylivirtaamille alimitoitettuun ojaan ja tulvi pelloille.

Valumavesienhallinnan toimenpiteillä saadaan lisää tuottavuutta kun peltotyöt voidaan aloittaa aikaisemmin, ojien perkuutarve vähenee ja salaojaputkien päät eivät mene tukkoon.

Samalla alueelliset virkistysarvot kasvavat vaikkapa maiseman tai riistanhoidon ja uusien metsästysmahdollisuuksien myötä.

 

Tulvasuojelu

  • Ruoppaukset / perkaukset
  • Pengerrykset
  • Mahdolliset levennykset / tulvahyllyt
  • Tulvauomat
  • Pumppaukset

Tulvien poisto lisää tuottoa sekä vähentää eroosiota sekä ravinteiden ja kiintoaineksen huuhtoumaa.

Täytyy muistaa, että jokainen kohde on yksilöllinen ja mahdollisuudet sen mukaiset.

 

Tuotantoalueiden valumavesienhallinta

Työssä viihtymiseen ja jaksamiseen vaikuttaa olennaisesti oma työ- ja elinympäristömme. Tuotantoalueen siisteys, käytännöllisyys ja turvallisuus luovat edellytykset tehokkaalle toiminnalle.

Hyvin suunniteltuun tuotantopihaan liittyy oleellisesti valuma-vesien hallinta. Valumavesiä tulee jaloittelutarhoilta, pesupaikoilta sekä lannan, rehun ja öljyn käsittely- ja varastoalueilta

Valumavesien käsittelyn menetelmiä ovat laskeutusaltaat, lietesäiliöt, imeytys- ja suodatusmenetelmät, fosforikaivot ja jätevesijärjestelmät sekä oikeista kaadoista ja vesien ohjaamisesta huolehtiminen.

Huolellisesti toteutetussa pesupaikassa pesuvälineet löytyvät helposti, työskenteleminen on helppoa, ympäristöasiat tulevat huomioitua sekä työkoneet pysyvät hyvässä kunnossa. Pesupaikkaa voi käyttää työkoneiden lisäksi myös vaikkapa auton tai mattojen pesuun.