AJANKOHTAISTA

Maatalouden investointutuki - salaojitus

Maatalouden investointitukea voi hakea JATKUVASTI. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain kunkin hakemusaikajakson päätyttyä.

Kaikki tukijaksot ovat:  16.1.–15.3. ja 16.3.-15.8. ja 16.8.–15.10. ja 16.10.-15.1.

Peltosalaojituksessa tuen määrä on pääsääntöisesti 35% hyväksyttävistä enimmäiskustannuksista 4,40€/m (tuki = 1,54€ / salaojametri).  Minimiavustus on 3000€ ( = noin 1948m salaojaa joka vastaa noin 4ha:ia salaojitettavaa peltopinta-alaa).

Lisätietoa investointituesta saat salaojayhdistyksen sivuilta http://www.salaojayhdistys.fi/fi/rahoitus/  tai Ruokaviraston sivuilta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/maatalouden-investointituet/

 

 

Peruskuivatuksen tuki

 

Valtio tukee peltojen peruskuivatusta maatilatalouden kehittämisrahaston (MAKERA) varoista. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten. Tuen määrä on 40-50% toteutuneista kustannuksista. Peruskuivatuksella tarkoitetaan valtaojien perkausta ja kaivua, putkiojien rakentamista sekä peltoalueiden pengertämistä riittävien edellytysten luomiseksi paikalliskuivatukselle, erityisesti salaojitukselle.

Suunnitelmien laadukkuus, ympäristövaikutusten huomioiminen suunnitteluratkaisussa sekä työn toteutusaikainen valvonta ovat hankkeen toteutuksen kannalta merkittäviä tekijöitä. Luonnonmukaiset menetelmät on pyrittävä huomioimaan suunnittelussa. Hankekohtaisen arvioinnin perusteella harkinnanvaraisiin ympäristönsuojelu ja -hoitotoimenpiteisiin voidaan myöntää täysimääräisesti avustusta. Peruskuivatussäädökset luovat puitteet avustuksen enimmäistukimääriksi sekä harkinnanvaraisen ja tukipäätöskohtaisen tukitason määrittämiseksi.

Tukea haetaan alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakijana on ojitusyhteisö tai vaihtoehtoisesti osakastyönä toteutettavan hankkeen hyödynsaajat tekevät hakemuksen yhteisellä sopimuksella. Rahoitushakemuksen liitteenä toimitetaan kuivatussuunnitelmat. Suunnitelmat hyväksytään yleensä ojitustoimituksessa, mutta sopimusojituksessa suunnitelmat hyväksytetään rahoituskäsittelyn yhteydessä.

Hakemuksen ja lisätietoja löydät Ympäristö.fi palvelusta.

Lisätietoa peruskuivatuksesta: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesien_kaytto/Maankuivatus_ja_ojitus/Peruskuivatus

 

 

13.01.2022 KVVY Tutkimus Oy on ostanut ProAgria Länsi-Suomen vesitaloussuunnittelutoiminnan

02.11.2021 Jokiuoman ennallistaminen innosti ja lopputulos hymyilyttää

26.10.2021 WATERDRIVE - Yhteisten vesien äärellä

11.10.2021 Työnäytös - Kosteikon rakentaminen

02.10.2020 Etelä-Suomen salaojakeskuksesta osa KVVY Tutkimus Oy:tä

19.04.2020 Olemme mukana WATERDRIVE- ja Loiku-hankkeissa

26.09.2019 Ojat kuntoon - SALAOJATYÖNÄYTÖS 3.10. Hausjärvellä

04.03.2019 Laitetaan maaseudun vesitaloutta yhdessä kuntoon!

28.02.2019 Joki kuntoon ja tulvavahingot pienemmiksi - Loviisassa Hardombäckenin kunnostus

05.07.2017 Pellon kuivatuksen vaikutus maan kasvukuntoon – täydennysojitusta Rajalan tilalla Ypäjällä


1 2